فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
Kamal-English - حروف اضافه 1
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۹ | 23:50 | نویسنده : kamal

 

حروف اضافه

حروف اضافه کلماتی هستند که اجزای جمله را به هم وصل می کنند.

مثال فارسی « از ، به ، در ، تا ، برای ، که...»  مثال انگلیسی :  in , on , under , at , to , past , up , down…

کاربرد حروف اضافه

 حروف اضافه در جمله ، در بخش فعل، قید مکان و قید زمان می آیند.

 

مثال

کاربرد:   قبل از ...

معنی

حرف اضافه

نقش جمله

in the morning , in the afternoon

3 قسمت روز

در

in

قید زمان

on Tuesday

روز هفته

در روز

on

at night 

2 قسمت روز

در

at

ten past four (4 : 10 )

ساعت

گذشته

past

ten to four ( 3 : 50 )

ساعت

مانده

to

 I live in Mahabad.

شهر

در شهر

in

قید مکان

There is a pen in the bag.

مکان کوچک

داخل

in

He lives on Azadi street.

خیابان

در خیابان

on

There is a map on the wall.

مکان کوچک

روی

on

at home , at school

مکان کوچک

در

at

I go to school.

مقصد

به

to

There is a cat under the desk.

مکان کوچک

زیر

under

up

to

افعال

  2 کلمه ای

sit down

stand up

listen to

look at

get up

point to

put on

hurry up

go to bed

  

تست حروف اضافه

 

 1. I play ………. home every day.

   a. in                  b. on              c. at                 d. by

 

2. Do  they  point  …………  the picture?

  a. at                 b. down            c. at                 d. to

 

3. I watch  TV  ……… the  evening.

    a. on              b. in                  c. at                d. up

 

4. They  go  ………. bed at 10 o’clock.

   a.  to               b. in                   c. at               d. on

 

5. He  goes  to  school  ………. bus.

   a. in                b. at                  c. up                d. by

 

6. We  eat  lunch …………  twelve  thirty.

    a. at                b. to                 c. in                 d. down     

 

7. She  gets ………..  at 7.

    a. in                 b. up                c. at                 d. on

 

8.We don’t  go  to  school  …………… Fridays.

   a. on                b. in                  c. by                d. at

 

9. Listen ……….. the  radio ,please.

   a. at                b. to                 c. in                  d. down     

 

10. They clean the  room  ………….. night.

   a. in                b. at                  c. up                d. by

 

11.  I  live  ………. Shiraz.

    a. in                b. at                  c. up                d. by

 

12. We  look ………. the  map in  the  classroom.

    a. at                b. to                 c. in                 d. down     

 

13. Reza  lives  ………… Kamali Street.

    a. in                 b. up                c. at                 d. on

 

14. Mina puts  ................. her  clothes.

    a. in                 b. up                c. at                 d. on

 

15. They study  English  ………… the afternoon.

   a. at                b. to                 c. in                  d. down     

   • مترجم سایت
  • مرکز دانلود رایگان